SBD 15: Nguyễn Văn Dũng (Medley Love Story)

Tác phẩm dự thi VSNL Got Talent