BAN CHẤP HÀNH

Phan Đặng Thùy Dương

Phan Đặng Thùy Dương

Chủ tịch VSNL

Sinh viên ngành Global Management of Social Issues, Đại học Tilburg

Đặng Phương Linh

Đặng Phương Linh

Phó chủ tịch

Sinh viên ngành Management of International Social Challenges, Đại học Erasmus Rotterdam

Trịnh Nguyễn Minh Anh

Trịnh Nguyễn Minh Anh

Trưởng Ban Sự Kiện

Sinh viên ngành International Communication & Media, Đại học ứng dụng Utrecht

Đinh Huyền Anh

Đinh Huyền Anh

Trưởng ban Tài chính & Đối ngoại

Sinh viên ngành International Economics and Business Economics, đại học Erasmus Rotterdam

Hoàng Minh Hằng

Hoàng Minh Hằng

Trưởng ban Truyền thông

Sinh viên ngành International Communication Management, đại học Ứng dụng The Hague

Nguyễn Thanh Mai

Nguyễn Thanh Mai

Phụ trách Văn hóa

Sinh viên ngành International Communication and Media, Đại học Erasmus Rotterdam

Vũ Thoại San

Vũ Thoại San

Phụ trách Nghệ thuật

Sinh viên ngành Leisure and Events Management, Đại học Stenden

Hoàng Long

Hoàng Long

Phụ trách Thể thao

Sinh viên ngành International Business Management , Đại học Rotterdam Business

Nguyễn Diệu An

Nguyễn Diệu An

Phụ trách Đời sống học tập

Sinh viên ngành International Business and Management Studies, Đại học Saxion

Nguyễn Ngọc Mai

Nguyễn Ngọc Mai

Phụ trách Thiện nguyện

Sinh viên ngành Leisure Management, Đại học Stenden

Lê Việt Linh

Lê Việt Linh

Phụ trách Đối ngoại

Sinh viên ngành Hospotality Management, Đại học ứng dụng Wittenborg

Trương Hoàng Hoài Nhi

Trương Hoàng Hoài Nhi

Phụ trách Tài chính

Sinh viên ngànhLogistic Management, Đại học ứng dụng Rotterdam