BAN CHẤP HÀNH

Phan Đặng Thùy Dương

Phan Đặng Thùy Dương

Chủ tịch - Trưởng ban Nội dung

Sinh viên ngành Global Management of Social Issues, Đại học Tilburg

Đặng Phương Linh

Đặng Phương Linh

Phó chủ tịch

Sinh viên ngành Management of International Social Challenges, Đại học Erasmus Rotterdam

Đinh Huyền Anh

Đinh Huyền Anh

Trưởng ban Tài chính & Hậu cần

Sinh viên ngành International Economics and Business Economics, Đại học Erasmus Rotterdam

Hoàng Bảo Anh

Hoàng Bảo Anh

Trưởng ban Truyền thông

Sinh viên ngành International Communication and Media, Đại học Erasmus Rotterdam

Hoàng Long

Hoàng Long

Trưởng ban Thể Thao

Sinh viên ngành International Business Management , Đại học Rotterdam Business

Nguyễn Thị Phương Dung

Nguyễn Thị Phương Dung

Trưởng ban Nhân sự

Sinh viên ngành International Economics and Business Economics, Đại học Erasmus Rotterdam

Vũ Thoại San

Vũ Thoại San

Phó ban Nội Dung - Phụ trách Văn nghệ

Sinh viên ngành Leisure and Events Management, Đại học Stenden

Nguyễn Ngọc Bích

Nguyễn Ngọc Bích

Phó ban Truyền thông

Sinh viên ngành Communication Studies, Đại học ứng dụng HAN

Trương Sinh Điền

Trương Sinh Điền

Phó ban Truyền thông (Media/Design)

Sinh viên ngành International Finance Management & Control, Đại học ứng dụng The Hague

Hoàng Thu Giang

Hoàng Thu Giang

Phó ban Nhân sự

Sinh viên ngành International Business, Đại học ứng dụng Saxion

Phạm Nguyễn Thạch Thảo

Phạm Nguyễn Thạch Thảo

Phó ban Hậu cần

Sinh viên ngành Communication Studies, Đại học ứng dụng HAN

Mai Trúc Ngân Phụng

Mai Trúc Ngân Phụng

Phó ban Tài chính

Sinh viên ngành International Business Management, Đại học Erasmus Rotterdam